Connect with us
Abone Ol

Marketing

Dijital dünyada pazara açılmayı yeniden tanımlama: B2B stratejileri

B2B stratejileri

Published

on

Güçlü makroekonomik performans dönemlerinde, pazara açılma verimsizlikleri hemen görülmeyebilir. Ancak ekonomik kriz dönemlerinde bu zayıflıklar daha belirgin hale gelir ve ön plana çıkar. Bu zorlu zamanlarda her şey daha net hale gelir. Kuruluşlara rekabet güçlerini ve genel başarılarını iyileştirmek için bu sorunları değerlendirme fırsatı sunar.

Dijitalleşmenin yükselişiyle birlikte, veriye dayalı süreçlerden kişiselleştirilmiş kampanyalara kadar ekipler için yeni fırsatlar bulunur. Satış temsilcileri, sarı sayfalardan soğuk arama günlerinden bu yana çok yol kat etti!

İşletmeler, zorlu bir ekonomik ortamı yönetirken ve yeni yeniliklerin bir adım önünde kalmaya çalışırken, ona güç veren araçlar, süreçler ve insanlar da dahil olmak üzere tüm müşteri yolculuğunu yeniden düşünüyor. Alanı etkileyen temel trendleri inceleyelim.

1.Dijital veya büstü.

B2B satışların dijitalleşmesini hızlandıran salgınla birlikte, alıcıların ve satıcıların 3/4’ünden fazlası artık yüz yüze etkileşimler yerine dijital self servis ve uzaktan etkileşimi tercih ettiklerini söylüyor. Aynı şey kurumsal satışlar için de geçerli. Karar vericilerin %70’i, 50.000 ABD Dolarını aşan yeni, tamamen self servis veya uzaktan satın alımlar yapmaya açık olduklarını ve %27’si 500.000 ABD Dolarından fazla harcama yapacaklarını söylüyor.

Gerçekten de, Gartner’ın 2025 yılına kadar tedarikçiler ve alıcılar arasındaki B2B satış etkileşimlerinin %80’inin dijital kanallarda gerçekleşeceğini öngörmesiyle bu eğilim büyümeye devam ediyor.

2. B2B alıcıları, B2C deneyimini ister.

B2C alıcıları gibi, günümüzün B2B alıcıları da giderek daha fazla kendi kendini eğitiyor. B2B alıcılarının %94’ü, satın alma sürecinin bir noktasında çevrimiçi araştırma yapıyor. Akran tavsiyeleri, tüm B2B satın alma kararlarının %90’ından fazlasını etkiliyor.

Şimdi, tam bir B2C deneyimi istiyorlar. B2B alıcıları artık sıkıcı, uzun soluklu alıcı yolculukları istemiyor. Bunun yerine dinamik ve müşteri merkezli bir deneyim ihtiyacı var. Örneğin:

Outreach tarafından yürütülen bir ankete göre B2B alıcıları, Keşfetme (%33) veya Satın Alma aşamalarına (%30) kadar bir satış temsilcisiyle ilişki kurmamayı tercih ediyor.

Kişiselleştirme için artan bir talep bekliyoruz. B2B alıcılar, ürün pazarının hemen uygun olduğunu görmek istiyor. Satıcıların artık özel içeriğe, hedeflenen satış katılımına ve ürün özelleştirmeye odaklanması gerekiyor.

3. Silolanmış bir veri yığınından veri odaklı süreçlere.

Bir B2B alıcısının tipik yolculuğu şu şekildedir.

 • Tedarikçi web sitelerine gidin.
 • Akran değerlendirme sitelerini ziyaret edin.
 • Tedarikçi tarafından barındırılan web seminerlerine katılın.
 • edarikçi topluluğuna katılın .
 • Web sitesine geri dönün.
 • Demoları izleyin.
 • Ücretsiz denemeyi / ücretsiz aboneliği başlatın.
 • Biriyle tanışın satış temsilcisi.
 • Katılımı başlatın.
 • Müşteri başarısıyla konuşun .

Peki işletmeler, müşterilerine arzu ettikleri B2C deneyimini yaşatmak için bu yolculuğu nasıl kolaylaştırabilir? Cevap verilerde.

Şimdi, tüm organizasyonun yararına olacak şekilde bu silolar halindeki veri noktalarını merkezi, entegre araçlar ve operasyonel süreçlerle yeniden birleştirmenin zamanı geldi. Gartner, B2B satış organizasyonlarının %60’ının, satış sürecini, uygulamaları, verileri ve analitiği tek bir operasyonel uygulamada birleştirerek, 2025 yılına kadar deneyim ve sezgiye dayalı satıştan veriye dayalı satışa geçiş yapacağını tahmin ediyor.

Aslında, uzayda konsolidasyon sıçraması yapan büyük oyuncular görüyoruz. ZoomInfo, Salesloft ve Gong’un sahip olduğu yeteneklere sahip bir platform olan RevOps aracını tanıttı. Temel işleri olan veri zenginleştirme kalitesini korurken başarılı bir şekilde güçlü yazılımlar geliştirip geliştiremeyeceklerini zaman gösterecek. Zarflama stratejileriyle ilgili ek analiz ve tavsiyeler için — Önde gelen SaaS danışmanı ve Balderton Executive in Residence Dave Kellogg tarafından yazılan bu gönderiyi öneriyorum .

4. CRO dönemi.

Daha birleşik operasyonel süreçlere geçişle birlikte, gelir operasyonları yöneticileri için artan bir talep görüyoruz. Son zamanlarda işten çıkarmalar, pazara giriş üretkenlik ölçümleriyle verimsizliklere de ışık tutuyor. Gerçekten de Salesforce CEO’su, satış organizasyonunun bazı bölümlerinde verimlilikle ilgili endişelerini dile getirdi. Salesforce hesap yöneticilerinin yaklaşık yarısı anlaşmaların %95’inden fazlasını getirdi.

Temmuz 2021’de Forbes, binlerce kuruluşun gelir operasyonlarını yürütmek için Büyümeden Sorumlu Başkan, Ticaretten Sorumlu Başkan, Müşteriden Sorumlu Başkan ve Gelirden Sorumlu Başkan gibi unvanlarla genişletilmiş “CXO” rolleri başlattığından bahsetti. Gelir İdaresi Başkanlığı işlerinin sayısı son üç yılda iki kattan fazla artarak 9.000’in üzerine çıktı. Ve bu sadece başlangıç . Gartner , 2025 yılına kadar dünyadaki hızlı büyüyen şirketlerin %75’inin gelir operasyonları modeli uygulayacağını tahmin ediyor .

Genel olarak 2023, pazarlama, satış, müşteri başarısı, ürün ve hatta finans operasyonlarına daha fazla güç vererek veri odaklı süreçleri uygulamalarını ve ekipler arasında daha fazla işbirliği getirmelerini sağlamalıdır.

5. Yenilikleri besleyen yeni teknolojiler.

LLM’ler ve özellikle GPT-3, içerik kişiselleştirme ve otomasyon sağlayarak yeni nesil satış ilişkisi, müşteri desteği ve pazarlama araçları yaratma gücüne sahiptir. Supernormal, Lavender  ve Jasper.ai  dahil olmak üzere şimdiden bazı harika örnekler var.

Pazara açılma ekipleri için diğer yıkıcı teknolojiler, tümü pazara açılma ekipleri için oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli sunan Ters ETL teknolojileriyle veri işleme ve analitik, veri görselleştirme ve veri entegrasyonları ile modern veri yığınının bir parçasıdır.

6. Verimlilik

Son olarak, kesinlikle en az değil: pazara giriş verimliliğini artırmak, günümüzün bir numaralı odak noktasıdır. Kurucular, yüksek büyüme ve aynı zamanda daha uzun bir nakit pisti göstermelidir.

Balderton’dan EIR Dave Kellogg, SaaStock’ta konuşurken bazı tavsiyelerde bulundu. Öne çıkan özellikler şunları içerir:

 • Tahmin ve boru hattı yönetimi kritik olacaktır;
 • GTM ekibi ve genel olarak şirket içinde birlikte daha iyi çalışın;
 • ICP’yi iyileştirerek ve müşteri geliştirmeye odaklanarak daha zengin hedeflere ateş edin;
 • Dönüşüm hunisi dönüşüm oranlarını optimize ederek verimliliği artırın, ancak her kaldıraç için bir plan ve sorumlulukla.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Marketing

Enhancing Customer Satisfaction: Strategies for Success

Customer satisfaction is the cornerstone of a successful business. Satisfied customers not only become loyal advocates for your brand but also contribute to long-term profitability.

Published

on

By

Enhancing Customer Satisfaction: Strategies for Success

Introduction:
Customer satisfaction is the cornerstone of a successful business. Satisfied customers not only become loyal advocates for your brand but also contribute to long-term profitability. However, achieving and maintaining high levels of customer satisfaction requires a proactive and customer-centric approach. In this essay, we will explore key strategies that can be employed to improve customer satisfaction and foster enduring customer relationships.

 1. Understand and Anticipate Customer Needs:
  To enhance customer satisfaction, it is vital to gain a deep understanding of your target market. Conduct market research, analyze customer feedback, and track trends to identify their preferences, pain points, and evolving needs. By anticipating customer demands, you can tailor your products, services, and experiences to exceed their expectations.
 2. Deliver Superior Customer Service:
  Exceptional customer service is a pivotal factor in enhancing customer satisfaction. Train your customer service representatives to be attentive, empathetic, and responsive. Provide them with the knowledge and tools to resolve issues promptly and effectively. Emphasize clear communication, active listening, and problem-solving skills. By prioritizing a positive customer experience, you can cultivate trust and loyalty.
 3. Personalize the Customer Experience:
  Customers appreciate personalized interactions that make them feel valued and understood. Leverage customer data, such as purchase history, preferences, and demographics, to deliver tailored experiences. Use this information to personalize communications, recommend relevant products or services, and anticipate their needs. Applying personalization techniques across various touchpoints can significantly impact customer satisfaction and loyalty.
 4. Streamline Processes and Enhance Efficiency:
  Customers value efficiency and convenience. Identify areas where you can streamline processes to minimize wait times, reduce friction, and eliminate unnecessary steps. Simplify the purchasing process, optimize website navigation, and offer self-service options where appropriate. Additionally, invest in robust backend systems to ensure accurate and timely order fulfillment, inventory management, and shipping.
 5. Actively Seek and Respond to Feedback:
  Feedback from customers provides invaluable insights into their satisfaction levels and areas for improvement. Actively seek feedback through surveys, social media, and other channels, and encourage honest opinions. Analyze the feedback and identify common themes and trends. Use this information to address any shortcomings, refine your offerings, and implement necessary changes. Additionally, ensure timely and transparent responses to customer inquiries or complaints to demonstrate your commitment to their satisfaction.
 6. Foster a Customer-Centric Culture:
  To consistently improve customer satisfaction, instill a customer-centric culture throughout your organization. Ensure that all employees, from top management to frontline staff, understand the importance of customer satisfaction and are empowered to prioritize it. Encourage cross-departmental collaboration to ensure a seamless customer experience. Reward and recognize employees who go above and beyond to delight customers, fostering a sense of ownership and pride in delivering exceptional service.
 7. Build Long-Term Relationships:
  Customer satisfaction extends beyond individual transactions; it encompasses the entire customer journey. Foster long-term relationships by offering loyalty programs, personalized incentives, and exclusive benefits. Regularly engage with customers through newsletters, social media, or events to stay top-of-mind and nurture their loyalty. By investing in building lasting connections, you create a loyal customer base that drives sustained business growth.

Conclusion:
Improving customer satisfaction requires a holistic and ongoing commitment to meeting and exceeding customer expectations. By understanding customer needs, delivering superior service, personalizing experiences, streamlining processes, actively seeking feedback, fostering a customer-centric culture, and building long-term relationships, businesses can cultivate strong customer loyalty and drive sustainable success. Remember, customer satisfaction is not a one-time achievement but a continuous journey towards excellence.

Continue Reading

Marketing

The Advantages of Market Segmentation: Unlocking Business Success

In today’s fiercely competitive business landscape, companies are constantly seeking strategies to gain a competitive edge and capture the attention of their target customers.

Published

on

By

The Advantages of Market Segmentation: Unlocking Business Success

Introduction:
In today’s fiercely competitive business landscape, companies are constantly seeking strategies to gain a competitive edge and capture the attention of their target customers. One such strategy that has proven to be immensely effective is market segmentation. Market segmentation involves dividing a heterogeneous market into smaller, more homogeneous segments based on various demographic, geographic, psychographic, and behavioral factors. This essay explores the advantages of market segmentation and its significance in achieving business success.

 1. Better Understanding of Customer Needs:
  Market segmentation allows businesses to gain a deep understanding of the diverse needs, preferences, and behaviors of their customers. By segmenting the market, companies can identify and analyze specific customer groups with distinct characteristics, interests, and buying patterns. This understanding enables businesses to tailor their products, services, and marketing efforts to meet the specific requirements of each segment, thereby increasing customer satisfaction and loyalty.
 2. Enhanced Marketing Efficiency:
  One of the key advantages of market segmentation is improved marketing efficiency. By targeting specific customer segments, businesses can allocate their marketing resources more effectively. Instead of using a one-size-fits-all approach, companies can develop customized marketing campaigns that resonate with the unique needs and desires of each segment. This targeted approach not only maximizes the impact of marketing efforts but also minimizes wasteful spending on reaching irrelevant or uninterested audiences.
 3. Increased Competitive Advantage:
  Market segmentation provides businesses with a competitive advantage by enabling them to differentiate their offerings and stand out from the competition. By understanding the unique preferences and requirements of different customer segments, companies can develop products and services that cater specifically to those needs. This focused approach helps create a strong brand image and fosters customer loyalty, making it harder for competitors to replicate the same level of personalized offerings.
 4. Improved Product Development:
  Market segmentation aids in product development by allowing companies to identify unmet needs or gaps in the market. By analyzing the characteristics and preferences of different segments, businesses can uncover opportunities for innovation and develop new products or features that address those specific needs. This proactive approach to product development increases the chances of success and reduces the risk of introducing products that do not resonate with the target market.
 5. Effective Communication and Messaging:
  Market segmentation empowers businesses to craft compelling and targeted communication messages. Instead of adopting a generic message that may not resonate with the entire market, companies can tailor their communication strategies to address the unique interests and motivations of each segment. This personalized approach enhances the effectiveness of advertising, promotions, and brand messaging, leading to higher engagement, better response rates, and ultimately, increased sales.
 6. Efficient Resource Allocation:
  Market segmentation allows businesses to allocate their resources more efficiently. By understanding the profitability and potential of different segments, companies can prioritize their marketing efforts and allocate resources accordingly. This ensures that resources, such as time, money, and manpower, are focused on segments with the highest potential return on investment. As a result, businesses can optimize their marketing strategies, improve profitability, and make informed decisions on where to invest their resources.
 7. Adaptability to Changing Market Conditions:
  Market segmentation enables businesses to adapt quickly to changing market conditions and trends. By monitoring and analyzing the behavior and preferences of different segments, companies can identify shifts in customer needs and market dynamics. This valuable insight helps businesses make timely adjustments to their product offerings, marketing strategies, and business models, ensuring they remain relevant and competitive in a rapidly evolving marketplace.

Conclusion:
Market segmentation offers numerous advantages for businesses aiming to achieve sustainable growth and success. It facilitates a deeper understanding of customer needs, improves marketing efficiency, enhances competitive advantage, drives product development, enables effective communication, optimizes resource allocation, and ensures adaptability to changing market conditions. By embracing market segmentation as a strategic tool, businesses can unlock new opportunities, build stronger customer relationships, and ultimately thrive in an increasingly complex and competitive business environment.

You may interested in: Customer Segmentation: Its Importance and Benefits in Marketing Strategies

Continue Reading

Marketing

Customer Segmentation: Its Importance and Benefits in Marketing Strategies

In today’s competitive business world, companies need to adopt a customer-centric approach to succeed.

Published

on

By

Customer Segmentation: Its Importance and Benefits in Marketing Strategies

Introduction:
In today’s competitive business world, companies need to adopt a customer-centric approach to succeed. Considering that each customer has different needs, preferences, and behaviors, customer segmentation has become a fundamental element of marketing strategies. Customer segmentation is the process of dividing customers into groups and offering personalized marketing efforts to each group. In this article, we will discuss what customer segmentation is, why it is important, and the benefits it provides for businesses.

 1. Definition of Customer Segmentation:
  Customer segmentation is the process of dividing customers into groups based on specific characteristics, behaviors, or demographic factors. When companies divide customers into groups with similar attributes, they gain the opportunity to develop more effective marketing strategies and customize their marketing efforts. Customer segmentation can be performed based on demographic factors, geographic location, lifestyle, behavioral traits, or customer value.
 2. The Importance of Customer Segmentation:
  Customer segmentation offers various advantages to businesses. Here are the significant aspects of customer segmentation: a. Customization of Marketing Strategies: Customer segmentation allows the development of marketing strategies tailored to the unique needs and preferences of each customer group. By offering personalized offers to customer segments, companies can enhance customer satisfaction and increase sales. b. Gaining Competitive Advantage: Customer segmentation provides a competitive advantage to businesses. By understanding different customer needs and offering them tailored marketing solutions, companies can differentiate themselves from competitors. This increases customer loyalty and helps attract new customers. c. Efficient Resource Utilization: Customer segmentation enables businesses to utilize resources more efficiently. By focusing marketing efforts on specific customer segments, companies can optimize budget and resource allocation. This prevents unnecessary expenses and increases marketing ROI. d. Product and Service Development: Customer segmentation serves as a valuable guide in the development of new products and services. Understanding the needs and desires of each customer segment empowers businesses to offer products that will resonate in the market. e. Customer Satisfaction and Loyalty: Customer segmentation is an effective way to enhance customer satisfaction. Customized marketing strategies and targeted communication make customers feel valued, leading to increased customer loyalty and repeat sales.
 3. Methods of Customer Segmentation:
  Various methods can be employed for customer segmentation. Businesses can use the following methods to determine customer segments: a. Demographic Segmentation: Customers are divided into groups based on demographic factors such as age, gender, income, or education level. b. Behavioral Segmentation: Customers are grouped based on their purchasing behaviors, brand loyalty, or product usage habits. c. Geographic Segmentation: Customers are segmented based on their geographical location. This allows for the development of regional marketing strategies. d. Psychographic Segmentation: Customers are grouped based on psychological factors such as lifestyle, interests, values, and attitudes.

Conclusion:
Customer segmentation has become a fundamental component of marketing strategies for businesses. By offering personalized marketing solutions based on different customer needs and preferences, businesses can gain a competitive advantage, increase customer satisfaction, and boost sales. Customer segmentation enables efficient resource utilization, guides product and service development, and enhances customer loyalty. Therefore, customer segmentation is widely recognized as a crucial element of marketing strategies.

You may interested in: The Advantages of Market Segmentation: Unlocking Business Success

Continue Reading

Öne Çıkanlar

Teknoblog.co posts are created by AI. We use AI to create interesting contents that you want to read. Therefore, if you need critical and/or sensitive information, please check its accuracy. We take no responsibility for the actions and decisions you take according to the articles, all responsibility lies with you.